"Made in Azerbaijan" brendinin yaradılması günün tələbidir A- / A+
"Made in Azerbaijan" brendinin yaradılması günün tələbidir


“Biz yeni bazarlara baxmalı­­yıq.­ Bu, ­Ya­­xın Şərq­­dir,­ Kör­­fəz öl­­kə­­lə­­ri­­dir, ­di­gər ­öl­­kə­­lər­­dir, Asi­­ya­­dır,­ Çin­dir.­ Biz­ ora ­çıx­ma­­lı­­yıq.­ Bu­­na gö­­rə ­biz ­ar­­tıq “Ma­­de ­in­ Azer­baijan”­ bren­­di­ni­ ya­­ra­­dı­­rıq”.

İl­­ham­ Əli­­yev


Bu­ gün ­dün­­ya­­nın ­fəal ­üzv­­lə­­rin­dən ­bi­­ri­ olan ­Azər­­bay­­can­­da­ li­­be­­ral iq­­ti­­sa­­diy­­ya­­tın­ qu­­rul­­ma­­sı­ is­­ti­­qa­­mə­tind­­ə­ fund­­am­­ent­­al­ add­­ıml­­ar­ atıl­mış­­dır,­ ye­­ni­ iq­­ti­­sa­­di­ sis­­te­­min­ for­ma­­laş­­ma­­sı­ pro­­se­­si­ əsa­­sən­ ba­­şa ­çat­mış­­dır.­ Azər­­bay­­ca­­nın ­müx­­tə­­lif ­rey­tinq ­agent­­lik­­lə­­ri ­tə­­rə­­fin­­dən ­yük­­sək qiy­­mət­­lə­­rə ­la­­yiq­ gö­­rül­­mə­­si, ­şüb­­hə­siz­ki,­ Azər­­bay­­can­ döv­­lə­­ti­­nin, ­onun baş­­çı­­sı ­İl­­ham­ Əli­­ye­­vin ­uğur­­lu ­fəaliy­yə­­ti­­nin­ mən­­ti­­qi­ nə­­ti­­cə­­si­­dir.

Son ­vaxt­­lar ­dün­­ya­­da ­baş ­ve­­rən iq­­ti­­sa­­di­ si­­ya­­si­pro­­ses­­lər ­öl­­kə­­də ­qiy­mət­­li ­ka­­ğız­­lar ­ba­­za­­rı­­nın, ­in­­ves­­ti­­si­­yafon­­du,­ bank­ və­ sı­­ğor­­ta­ fəaliy­­yə­­ti­ sa­hə­­lə­­ri­­nin, ­ha­­be­­lə ­ödə­­niş­ sis­­tem­­lə­­ri­nin fəaliy­­yə­­ti­­nin­ çe­­vik­­li­­yi­­nin­ və ­şəf­faf­­lı­­ğı­­nın ­tə­­min­ olun­­ma­­sı­­nı,­ həm­­çi­nin bu­ sa­­hə­­lər­­də­ tən­­zim­­lə­­mə­ vənəz­­ar­­ət­ sist­­em­­in­­in­ təkm­­ill­­əşd­­ir­­il­mə­­si­­ni,­ elə­­cə­ də ­ic­­ti­­mai­ nə­­za­­rət ­sis­te­­mi­­nin ­ya­­ra­­dıl­­ma­­sı­­nı­ zə­­ru­­ri ­edir.

Azər­­bay­­can­ Res­­pub­­li­­ka­­sı­­nın­ ma­liy­­yə ­sek­­to­­ru­­nun­da­­ ya­­nıq­­lı­­lı­­ğı­­nı­ tə­min­ et­­mək­ və­ bu­ sa­­hə­­də­ nə­­za­­rət me­­xa­­nizm­­lə­­ri­­ni­ tək­­mil­­ləş­­dir­­mək məq­­sə­­di­­lə­ Ma­­liy­­yə­ Ba­­zar­­la­­rı­­na­ Nə­za­­rət­ Pa­­la­­ta­­sı­ pub­­lik­ hü­­qu­­qi­ şəxs ya­­ra­­dıl­­mış­­dır.­ Ma­­liy­­yə­bank­ sis­­te­mi­­nin ­iq­­ti­­sa­­di ­in­­ki­­şaf­­da­ ro­­lu­­nu­ ar­tır­­ma­­ğa ­xid­­mət ­edə­­cək ­ye­­ni­qu­­rum həm ­də ­ci­­na­­yət­ yo­­lu ­ilə­ əl­­də­ edil­­miş pul­ və­­sait­­lə­­ri­­nin­ və ­ya­ di­­gər ­əm­­la­kın ­le­­qal­­laş­­dı­­rıl­­ma­­sı­ və­ ter­­ror­­çu­­lu­ğun­ ma­­liy­­yə­­ləş­­di­­ril­­mə­­si­­nin­ qar­­şı­­sı­nın ­alın­­ma­­sı ­sa­­hə­­sin­­də ­nə­­za­­rət­ sis­te­­mi­­nin ­tək­­mil­­ləş­­di­­ril­­mə­­si­­ni­ tə­­min edə­­cək.­ Pa­­la­­ta­­nın­ hət­­ta ­öl­­kə­­yə ­da­­xil olan ­və ­Azər­­bay­­can­­dan­ xa­­ri­­cə­ ge­dən­ val­­yu­­ta­ axın­­la­­rı­­na,­ da­­xil­­də bank ­sis­­te­­mi­­nə­ nə­­za­­rət ­sə­­la­­hiy­­yə­­ti də ­ola­­caq.

Qur­­um­­un­ yar­­ad­­ılm­­as­­ı­ bu­ gün çox­ ak­­tual­ olan ­ris­­kin ­həl­­li­­nə ­­­öl­­kə­nin ­ma­­liy­­yə ­sek­­to­­run­­da ­da ­­ya­­nıq­­lı­­lı­ğın­ tə­­min­ edil­­mə­­si­­nə­ yö­­nəl­­di­­lib. Pa­­la­­ta­­nın­ və­­zi­­fə­­si­ əsa­­sən­ 3­ is­­ti­­qa­mət­­də­ qu­­ru­­lur:­ li­­sen­­zi­­ya­­laş­­dır­­ma, tən­­zim­­lə­­mə ­və ­nə­­za­­rət.­ Bu­­nun­­la ­da o, ­öl­­kə­­nin­ baş ­tən­­zim­­lə­­yi­­ci­­si­ sə­­la­hiy­­yə­­ti­­nə ­ma­­lik ­ola­­caq. ­Bu ­ba­­xım­dan­ ma­­liy­­yə ­nə­­za­­rə­­ti­ ins­­ti­­tu­­tu­­nun yar­­ad­­ılm­­as­­ı­ təş­­əbb­­üs­­ün­­ü­ təkc­­ə uğur­­lu ­bey­­nəl­­xalq ­təc­­rü­­bə­­nin ­tət­­bi­qi­ ki­­mi­ yox,­ həm­­çi­­nin­ post­neftdöv­­rün­­də­ atıl­­mış­ ən­ əhə­­miy­­yət­­li ad­­dım ­ad­­lan­­dır­­maq­ olar.

Qar­­şı­­lıq­­lı­ nə­­za­­rət ­ba­­xı­­mın­­dan­ da siy­­as­­ət­­i­ müəyy­­ənl­­əşd­­ir­­ən­ qur­­um­lar­­la ­tən­­zim­­lə­­mə­­ni­ hə­­ya­­ta ­ke­­çi­­rən qu­­rum­­la­­rın­ ay­­rıl­­ma­­sı­ dün­­ya­­da uğur­­la ­sı­­naq­­dan ­çıx­­mış ­təc­­rü­­bə­­dir.

Dün­­ya­­da­ ge­­dən­ pro­­ses­­lə­­rin Azər­­bay­­ca­­na­da ­si­­ra­­yət­ et­­mə­­si­ ma­liy­­yə ­bank­ sfe­­ra­­sın­­da­ müəy­­yən tək­­mil­­ləş­­mə­­lə­­rə­ eh­­ti­­yac­ ya­­ra­­dır, bu, ­tək­­mil­­ləş­­mə­­lə­­rin­ qa­­nun­­ve­­ri­­ci­lik­ sə­­viy­­yə­­sin­­də­ apa­­rıl­­ma­­sı­­nı­ ob­yek­­tiv­ zə­­ru­­rə­­tə­ çe­­vi­­rir.­ Müs­­tə­­qil Azər­­bay­­ca­­nın ­ta­­raz­­lı ­in­­ki­­şa­­fı,­ ye­­niiq­­ti­­sa­­di­ sis­­te­­min ­for­­ma­­laş­­ma­­sı ­əhə­miy­­yət­­li­ də­­rə­­cə­­də­ öl­­kə­­nin­ ma­­liy­yə ­bank­ sis­­te­­mi­­nin­ fəaliy­­yə­­ti­ ilə bi­­la­­va­­si­­tə ­bağ­­lı­­dır.

Ey­­ni­ za­­man­­da,­ ye­­ni­ real­­lıq müəy­­yən­ qa­­nun­­la­­rın­ tək­­mil­­ləş­­di­ril­­mə­­si­­nə,­ ye­­ni­ qa­­nun­­la­­rın­ qə­­bu­­lu­na ­eh­­ti­­yac­ ya­­ra­­dır.

Ar­­tıq ­Mil­­li­ Məc­l­is­­də ­I­ oxu­­nuş­dan ­ke­­çən­ “Kre­­dit ­bü­­ro­­la­­rı­ haq­­qın­da”­ qa­­nun­ la­­yi­­hə­­si­ bu ­is­­ti­­qa­­mət­­də atı­­lan­ sə­­mə­­rə­­li­ ad­­dım­­lar­­dan­ bi­­ri­dir.­

Bey­­nəl­­xalq­ Ma­­liy­­yə­ Kor­­po­­ra­­si­ya­­sı­­nın­ (İFC)­ tex­­ni­­ki­ dəs­­tə­­yi­ ilə ha­­zır­­lan­­mış ­“Kre­­dit­ bü­­ro­­la­­rı ­haq­qın­­da”­ qa­­nun­ la­­yi­­hə­­si­ kre­­dit ­bü­­ro­la­­rı­­nın ­ya­­ra­­dıl­­ma­­sı­­nın ­və ­fəaliy­­yə­ti­­nin ­hü­­qu­­qi­ əsas­l­a­­rı­­nı, ­kre­­dit ­bü­ro­­la­­rı ­tə­­rə­­fin­­dən­ kre­­dit­ ta­­rix­­çə­­lə­­ri­nin­ for­­ma­­laş­­dı­­rıl­­ma­­sı­ və­ mə­­lu­­mat­dan ­is­­ti­­fa­­də ­prin­­sip­­lə­­ri­­ni­ müəy­­yən edir,­ sis­­tem­ iş­­ti­­rak­­çı­­la­­rı­­nın­ hü­­quq və ­və­­zi­­fə­­lə­­ri­­ni,­ elə­­cə ­də ­kre­­dit ­bü­ro­­la­­rı­ üzə­­rin­­də­ döv­­lət­ nə­­za­­rə­­ti­ mə­sə­­lə­­lə­­ri­­ni­ tən­­zim­­lə­­yir.

Kre­­dit­ bü­­ro­­su­ de­­dik­­də ­bank­­lar­dan,­ di­­gər ­ma­­liy­­yə ­ins­­ti­­tut­­la­­rın­­dan kre­­dit­­lər ­gö­­tür­­müş ­və ya ­gö­­tür­­mək üçün­mü­­ra­­ciət ­et­­miş­ hü­­qu­­qi­ və ­fi­­zi­ki­ şəxs­­lə­­rin ­ca­­ri­ və ­ödə­­nil­­miş ­borc­la­­rı­ və ­borc ­öh­­də­­lik­­lə­­ri­­nin­ tə­­mi­­na­­tı (gi­­rov, ­ipo­­te­­ka) ­ba­­rə­­də ­mə­­lu­­mat­­la­rın,­ ha­­be­­lə­ ödə­­mə­ qa­­bi­­liy­­yə­­ti­­nin qiy­­mət­­lən­­di­­ril­­mə­­si­ üçün­ la­­zım ­olan mə­­lu­­mat­­la­­rın ­top­­la­­nıb ­is­­ti­­fa­­də­ edil­di­­yi­ mə­­lu­­mat ­ba­­za­­sı­ ba­­şa ­dü­­şü­­lür.

Tə­­sis­ olun­­ma­­sı­ nə­­zər­­də­tu­­tu­­lanözəl­ kre­­dit­ bü­­ro­­la­­rı­ döv­­lət­ kre­­ditre­­yest­­rin­­dən­fərq­­li­ola­­raq­ma­­hiy­­yətvə­fəaliy­­yət­xü­­su­­siy­­yət­­lə­­ri­eti­­ba­­ri­­ləmüş­­tə­­ri­­lə­­rin­ eh­­ti­­yac­­la­­rı­­nı­ nə­­zə­­rəala­­caq­və­ye­­ni­məh­­sul­­lar­ tək­­lif­ edə­rək­ kre­­dit­ müd­­də­­ti ­ər­­zin­­də ­on­­la­­rın ödə­­mə­ qa­­bi­­liy­­yə­­ti­­nin­ qiy­­mət­­lən­­di­ril­­mə­­si­­nə­ ma­­liy­­yə­ təş­­ki­­lat­­la­­rı­­nın sərf­ et­­di­­yi­ vaxt­ və­ xərc­­lə­­ri ­azal­­da­caq, ­in­­san­­la­­rın­da­­ha­ sa­­də­­ləş­­di­­ril­­miş şə­­kil­­də­ kre­­dit­ al­­ma­­la­­rı­­na­ kö­­mək edə­­cək, ­kre­­dit ­ta­­rix­­çə­­lə­­ri ­üz­­rə­ bank­lar­ ara­­sın­­da­ da­­ha­ çe­­vik­ mə­­lu­­mat mü­­ba­­di­­lə­­si­­nin­ tə­­min­ olun­­ma­­sı­­na şə­­rait­ya­­ra­­da­­caq­­dır.

Özəl­ kre­­dit ­bü­­ro­­la­­rı­­nın ­ya­­ra­­dıl­ma­­sın­­da ­məq­­səd ­kre­­dit­ gö­­tü­­rən­­lər və ­ve­­ril­­miş­ kre­­dit­­lər­ üz­­rə­ mə­­lu­­mat ba­­za­­sı­­nın­ for­­ma­­laş­­dı­­rıl­­ma­­sı ­yo­­lu ­ilə fi­­zi­­ki­ və ­hü­­qu­­qi­ şəxs­­lə­­rin ­ma­­liy­­yə xid­­mət­­lə­­ri­­nə ­çı­­xış­ im­­kan­­la­­rı­­nın­ yax­şı­­laş­­dı­­rıl­­ma­­sı, ­borc­ mü­­na­­si­­bət­­lə­­rin­də­ ma­­liy­­yə­ in­­ti­­za­­mı­­nın­ möh­­kəm­lən­­di­­ril­­mə­­si­ və ­öl­­kə­­də­ma­­liy­­yə­sis­te­­mi­­nin­sa­­bit­­li­­yi­­nin­tə­­min­edil­­mə­­si­dir.­ Ha­­zır­­da­ özəl­ kre­­dit­ bü­­ro­­la­­rı Ma­­ca­­rıs­­tan,­ Fran­­sa, ­İs­­lan­­di­­ya,­ Ka­na­­da, ­Pol­­şa, ­qon­­şu­öl­­kə­­lər­­dən­Qa­za­­xıs­­tan­və­Gür­­cüs­­tan­ki­­mi­döv­­lət­lər­­də­çox­uğur­­la­fəaliy­­yət­gös­­tə­­rir.

Qa­­nu­­nun­ qə­­bu­­lu­ is­­teh­­lak­­çı­­lar, ki­­çik ­və ­or­­ta­ sa­­hib­­kar­­lar ­üçün ­kre­dit­­lə­­rə ­da­­ha ­asan,­ ucuz­və­uzun­müd­­dət­­li­çı­­xış­im­­ka­­nı­ya­­ra­­da­­caq.Kre­­di­­tor­­la­­rın­ (bank­­lar,­ di­­gər­ ma­liy­­yə­ ins­­ti­­tut­­la­­rı)­ müş­­tə­­ri­­lər­ haq­qın­­da­ da­­ha­ dol­­ğun ­və ­eti­­bar­­lı­ mə­lu­­mat­­la­­rın­ cəm­­lən­­mə­­si­ he­­sa­­bı­­na kre­­dit­ risk­­lə­­ri­­ni ­da­­ha ­az ­məs­r­əf­­lə və­ da­­ha­də­­qiq­ qiy­­mət­­lən­­dir­­mə ­im­ka­­nı­ ola­­caq,­ kre­­dit­ əmə­l­iy­­yat­­la­­rı­nın ­sə­­mə­­rə­­li­­li­­yi­ (pu­­la ­və ­vax­­ta­ qə­naət) ­ar­­ta­­caq,­ ma­­liy­­yə ­sis­­te­­mi ­üçün da­­ha­ cid­­di ­kre­­dit­­ləş­­mə ­və ­biz­­ne­­sin ge­­niş­­lən­­di­­ril­­mə­­si­ im­­kan­­la­­rı­ ya­­ra­dı­­la­­caq.­ Real ­iq­­ti­­sa­­diy­­yat ­üçün­ da­ha ­asan­ ma­­liy­­yə­­ləş­­mə, ­kre­­dit­­ləş­­mə im­­ka­­nı­ tə­­min­ edi­­lə­­cək,­ is­­teh­­la­­kın sti­­mul­­laş­­dı­­rıl­­ma­­sı,­ in­­ves­­ti­­si­­ya,­ ye­ni­ iş­ yer­­lə­­ri­­nin­ ya­­ra­­dıl­­ma­­sı­ və ÜDM ­ar­­tı­­mı­ dəs­t­ək­­lə­­nə­­cək.

Heç­ şüb­­hə­­siz ­ki, ­kre­­dit­ bü­­ro­­la­­rı­nın ­fəaliy­­yə­­ti­ bir ­çox­ müs­­bət­ nə­­ti­cə­­lər­­lə­ ya­­na­­şı, ­Azər­­bay­­ca­­nın­ ma­liy­­yə­ bank­ sfe­­ra­­sı­­nın ­da­­ha­ da ­tək­mil­­ləş­­di­­ril­­mə­­si­­nə ­sə­­bəb ­ola­­caq­­dır.

Son­ za­­man­­lar­ dün­­ya­­da­ baş­ ve­rən ­ha­­di­­sə­­lər­ gös­­tər­­di­ki,­ ma­­liy­­yə re­­surs­­la­­rın­­dan­ sə­­mə­­rə­­li­ is­­ti­­fa­­də, on­­lar­ üzə­­rin­­də ­nə­­za­­rət­ və ­şəf­­faf­­lı­ğın ­tə­­min­olun­­ma­­sı ­va­­cib­ mə­­sə­­lə­lər­­dən ­bi­­ri­­dir.

Şəf­­faf­­lı­­ğın ­ar­­tı­­rıl­­ma­­sı­ və­ ma­­liy­yə­ nə­­za­­rə­­ti­­nin ­güc­­lən­­mə­­si­­ni­ tə­­min edən ­da­­ha ­mü­­hüm ­bir­ va­­si­­tə­­­ He­sab­­la­­ma ­Pa­­la­­ta­­sı ­ali ­ma­­liy­­yə­ nə­­za­rət­ or­­qa­­nı­ ki­­mi­ uğur­­la­ fəaliy­­yət gös­­tə­­rir.­ He­­sab­­la­­ma­ Pa­­la­­ta­­sı­ ali­nə­za­­rət­or­­qa­­nı­ki­­mi­büd­­cə­və­­sait­­lə­­ri­nin­ for­­ma­­laş­­ma­­sı­ və­ xərc­­lən­­mə­­siişi­­nin­ da­­ha­ sə­­mə­­rə­­li­ qu­­rul­­ma­­sı­­nı tə­­min­ edir.­ Əmi­­nəm ­ki, ­bu­ sa­­hə­­də hə­­lə ­xey­­li­ iş ­gö­­rül­­mə­­li­­dir.­ Bu­­nun üçün­ isə­ ilk­ növ­­bə­­də­ büd­­cə­­nin real­­lı­­ğı­­na,­ tam­­lı­­ğı­­na,­ şəf­­faf­­lı­­ğı­­nın tə­­min­ olun­­ma­­sı­­na ­diq­­qət­ da­­ha­ da ar­­tı­­rıl­­ma­­lı­­dır.

Bəl­­li­­dir ­ki, ­şəf­­faf­­lıq­ ol­­ma­­dan ­qa­za­­nı­­lan ­iq­­ti­­sa­­di­ uğur­­la­­rın­ da­­vam­­lı­lı­­ğı­­nı­ və ­so­­sial­ ri­­fa­­hı ­tə­­min­ et­­mək müm­­kün­ de­­yil­­dir.

Döv­­lət ­gə­­lir­­lə­­ri­ və ­xərc­­lə­­ri­ üzə­­rin­də­ ic­­ti­­mai­ nə­­za­­rə­­tin­ güc­­lən­­di­­ril­­mə­­si döv­­lət­ or­­qan­­la­­rı­­nın fəaliy­­yə­­ti­­nin ­sə­mə­­rə­­li­ su­­rət­­də ­təh­­lil­ edil­­mə­­si­­nə,­qiy­mət­­lən­­di­­ril­­mə­­si­­nə və ic­­ti­­mai­ mü­­za­ki­­rə­­si­­nə­ şə­­rait­ ya­­ra­­dır,­ döv­­lət­ qu­rum­­la­­rı­­na­ eti­­ma­­dı­ güc­­lən­­di­­rir, ­on­­la­rın­ mə­­su­­liy­­yə­­ti­­ni ­ar­­tı­­rır ­və ­nə­­ti­­cə­­də bu ­sa­­hə­­də ­fəaliy­­yə­­tin­tək­­mil­­ləş­­mə­­si­nə,­ sui­ is­­ti­­fa­­də­ hal­­la­­rı­­nın­ ara­­dan qal­­dı­­rıl­­ma­­sı­­na­ gə­­ti­­rib­ çı­­xa­­rır.

Tə­­bii­ki, ­ma­­liy­­yə­ re­­surs­­la­­rın­­dan sə­­mə­­rə­­li­ is­­ti­­fa­­də,­ şəf­­faf­­lıq ­prob­­lem­ lə­­ri­­nin­ qı­­sa­ za­­man­ kə­­si­­yin­­də ­tam həl­­li­ qey­­ri­ müm­­kün­­dür.­ Bu,­ bu ­gü­nün ­də,­ sa­­ba­­hın ­da,­ gə­­lə­­cə­­yin­ də prob­­le­­mi­­dir.­ Am­­ma­ son ­il­­lər­­də ­res­pub­­li­­ka­­mı­­zın ­so­­sial­iq­­ti­­sa­­di­in­­ki­­şa­fın­­da­ əl­­də­ et­­di­­yi­ uğur­­lar ­bir­­mə­­na­­lı şə­­kil­­də­ onu ­de­­mə­­yə ­əsas ­ve­­rir ­ki, bu­ nailiy­­yət­­lə­­rin­ qa­­za­­nıl­­ma­­sın­­da şəf­­faf­­lı­­ğın­ ar­­tı­­rıl­­ma­­sı­­na­ kö­­mək ­edən sis­­tem­­li­ təd­­bir­­lə­­rin­ hə­­ya­­ta­ ke­­çi­­ril­mə­­si­ xey­­li­ də­­rə­­cə­­də­ müs­­bət­ tə­­sir gös­­tər­­miş­­dir.

Önəm­­li­ mə­­sə­­lə­­lər­­dən­ bi­­ri­ də­ öl­­kə baş­­çı­­sı­­nın­ bi­­la­­va­­si­­tə­ tə­­şəb­­bü­­sü­ ilə “Əma­­nət­­lə­­rin­ tam­ sı­­ğor­­ta­­lan­­ma­­sıhaq­­qın­­da”­ Qa­­nu­­nun­ Mil­­li­ Məc­­lis tə­­rə­­fin­­dən­ qə­­bul­ edil­­mə­­si­­dir.­ Bu qa­­nu­­nun ­məq­­sə­­di­ qlo­­bal­ iq­­ti­­sa­­diy­yat­­da ­baş ­ve­­rən­ pro­­ses­­lər ­fo­­nun­­da öl­­kə­­də ­ma­­liy­­yə­ sa­­bit­­li­­yi­­ni­qo­­ru­­maq, bank­ sist­­em­­in­­in­ day­­an­­ıql­­ığ­­ın­­ı­ tə­min­ et­­mək, ­əma­­nət­­çi­­lə­­rin­ bank ­sis­te­­mi­­nə­ eti­­ba­­rı­­nı­ güc­­lən­­dir­­mək­­dir. Heç­ şüb­­hə­­siz­ ki,­ ha­­zır­­kı ­şə­­raitin­­ də qa­­baq­­la­­yı­­cı­ təd­­bir­­lər­ ki­­mi­ bu, ­çox va­­cib ­mə­­sə­­lə­­lər­­dən ­bi­­ri­­dir.

Döv­­lət­ baş­­çı­­sı ­qeyd­ edir­ki,­ möv­cud­ im­­kan­­lar­­dan ­sə­­mə­­rə­­li ­is­­ti­­fa­­də et­­mək­­lə, ­iq­­ti­­sa­­diy­­ya­­tın­st­­ruk­­tu­­run­da ­di­­gər ­sa­­hə­­lə­­rin ­xü­­su­­si­ çə­­ki­­si­­nin art­­ma­­sı­­na­ ça­­lış­­maq­­la­ in­­ki­­şaf­ ele­ment­­lə­­ri­ olan­ is­­teh­­sal­ sa­­hə­­lə­­ri­­nin fəaliy­­yə­­ti­­ni­ can­­lan­­dır­­maq ­üçün­ da­ha­ əsas­­lı­ iq­­ti­­sa­­di­ me­­tod­­lar­ və­ me­­xa­nizm­­lər­­dən ­is­­ti­­fa­­də ­olun­­ma­­lı­­dır.

İq­­ti­­sa­­diy­­ya­­tın­ di­­ver­­si­­fi­­ka­­si­­ya­­sı, sa­­hib­­kar­­lı­­ğın­ və­ qey­­ri­ neft­ sek­­to­­ru­nun ­in­­ki­­şa­­fı­ Azər­­bay­­can ­Res­­pub­­li­ka­­sın­­da ­hə­­ya­­ta­ ke­­çi­­ri­­lən ­iq­­ti­­sa­­di­ si­ya­­sə­­tin ­priori­­tet ­is­­ti­­qa­­mət­­lə­­rin­­dən­dir.­ Apa­­rı­­lan ­iq­­ti­­sa­­di­is­­la­­hat­­lar­ nə­­ti­cə­­sin­­də ­son­ il­­lər ­ər­­zin­­də ­öl­­kə­i q­­ti­­sa­diy­­ya­­tı­­nın­ əsas ­hə­­rə­­kət­­ve­­ri­­ci­ qüv­və­­si­ olan ­qey­­ri ­neft­ sek­­to­­ru­­nun ­in­ki­­şa­­fın­­da ­mü­­hüm­ nailiy­­yət­­lər­ əl­­də olun­­muş,­onun ­ümu­­mi­da­­xi­­li­ məh­sul­­da­ xü­­su­­si ­çə­­ki­­si­ üs­­tün­­lük­ təş­­kil et­­miş, ­rə­­qa­­bət­ qa­­bi­­liy­­yət­­li­ və ­ix­­rac po­­ten­­sialı­ yük­­sək ­olan ­məh­­sul­­la­­rın is­­teh­­sa­­lı ­ge­­niş­­lən­­miş­­dir.

“Azər­­bay­­can­ 2020: ­gə­­lə­­cə­­yə­ ba­xış”­ İn­­ki­­şaf­ Kon­­sep­­si­­ya­­sın­­da­ ye­­ni in­­ki­­şaf­ mo­­de­­li­ əsas­ gö­­tü­­rü­­lə­­rək yük­­sək­ əla­­və­ də­­yər­ ya­­ra­­dan ­ix­­rac yö­­nüm­­lü ­iq­­ti­­sa­­diy­­ya­­ta ­trans­­for­­ma­si­­ya­mü­­hüm ­məq­­səd­ ki­­mi­ müəy­yən­ olun­­muş­­dur.­ Bu ­çər­­çi­­və­­də ­əsas və­­zi­­fə­­lər­­dən­ bi­­ri­ qey­­ri­ neft­ sek­­to­ru­­nun­ yük­­sək ­in­­ki­­şaf­ tem­­pi­­ni ­qo­ru­­yub ­sax­­la­­maq­­la ­onun­ ix­­rac ­im­kan­­la­­rı­­nı­ ge­­niş­­lən­­dir­­mək­­dir.

70­ci­ il­­lər­­də ­Azər­­bay­­can­­da­ aq­rar­sə­­na­­ye­ komp­­lek­­si­ yük­­sək­ sə­viy­­yə­­də ­in­­ki­­şaf ­et­­miş­­di.­ Azər­­bay­can­ SS­­Rİ­ ki­­mi­ nə­­həng­ öl­­kə­­nin mey­­və­ tə­­rə­­vəz ­ba­­za­­sı­ ro­­lun­­da­ çı­xış ­edir­­di.­ Biz­ bu­ təc­­rü­­bə­­dən ­ya­­rar­la­­na­­raq­ ya­­xın­ pers­­pek­­tiv­­də­ ix­­rac yö­­nüm­­lü­ po­­ten­­sialı­­mı­­zın ­ge­­niş­­lən­di­­ril­­mə­­si­­nə­ ça­­lış­­ma­­lı­­yıq.

Qey­­ri­ neft­ məh­­sul­­la­­rı­­nın ­ix­­ra­­cı­nın­ sti­­mul­­laş­­dı­­rıl­­ma­­sı, ­rə­­qa­­bət­ qa­bi­­liy­­yət­­li ­qey­­ri­ neft ­məh­­sul­­la­­rı­­nın is­­teh­­sa­­lı­ və­ ix­­ra­­cı­­nın,­ ənə­­nə­­vi­ və ye­­ni­ ba­­zar­­la­­ra­ çı­­xış­ im­­kan­­la­­rı­­nınar­­tı­­rıl­­ma­­sı,­ bu­ sa­­hə­­də­ əl­­ve­­riş­­li­ şə­raitin­ da­­ha­ da­ ge­­niş­­lən­­di­­ril­­mə­­si məq­­sə­­di­­lə­ “Ma­­de­ in­ Azer­­baijan” bren­­di­­nin­ ya­­ra­­dıl­­ma­­sı­ ak­­tual­­laş­mış­­dır.­ Baş­­qa ­söz­­lə­ de­­sək,­ “Ma­­dein ­Azer­­baijan”­ bren­­di­­nin­ ya­­ra­­dıl­ma­­sı­ gü­­nü­­mü­­zün ­tə­­lə­­bi­­nə­ çev­­ril­miş­­dir.

Azər­­bay­­can­ bren­­di­­nin­ ya­­ra­­dıl­ma­­sı­ ilə­ bağ­­lı­ ve­­ri­­lən ­sə­­rən­­cam, ­əl­bət­­tə ­ki,­ təq­­di­­rə­­la­­yiq­­dir.­ Bu­bren­din­ han­­sı­ məh­­sul­­la­­rı­ və­ sek­­to­­ru əha­­tə­e də­­cə­­yi,­ təş­­viq, ­təb­­li­­ği­­nin­ ne­cə ­apa­­rı­­la­­ca­­ğı­ mü­­hüm­ mə­­sə­­lə­­lər­dən ­bi­­ri­­dir.

Ya­­xın­ vaxt­­lar­­da­ Azər­­bay­­can­­da ye­­ni­ “Ma­­de ­in­ Azer­­baijan” ­bren­­di­nin­ ya­­ra­­dıl­­ma­­sı­ nə­­zər­­də­ tu­­tu­­lur. Bu­ bren­­din­ ya­­ra­­dıl­­ma­­sın­­da­ məq­səd ­qey­­ri­nef t­məh­­sul­­la­­rı ­ix­­ra­­cı­­nı sti­­mul­­laş­­dır­­maq­­dır.

Xa­­ri­­ci­ öl­­kə­­lə­­rə ­ix­­rac­ mis­­si­­ya­­la­­rı­nın ­təş­­ki­­li,­ xa­­ri­­ci­ ba­­zar­­la­­rın ­araş­­dı­rılm­­as­­ı­ və­ mark­­et­­inq­ fəaliyy­­ət­­i, “Ma­­de ­in ­Azer­­baijan”­ bren­­di­­nin­ xa­ri­­ci ­ba­­zar­­lar­­da­ təş­­vi­­qi, ­yer­­li ­şir­­kət­­lə­rin­ ix­­rac­­la­ bağ­­lı­ xa­­ri­­ci­ öl­­kə­­lər­­də ser­­ti­­fi­­kat ­və­ pa­­tent­al­­ma­­sı, ­ix­­rac­­la əla­­qə­­li­ komp­­leks ­təd­­bir­­lə­­rin­ hə­­ya­­ta ke­­çi­­ril­­mə­­si­ nə­­zər­­də ­tu­­tu­­lur.

Son­ gün­­lər­ cə­­nab­ Pre­­zi­­den­­tin pam­­bıq­­çı­­lıq­ və ­tü­­tün­­çü­­lü­­yün ­in­­ki­şa­­fı­­na­ döv­­lət ­dəs­­tə­­yi­ haq­­qın­­da ­im­za­­la­­dı­­ğı­ sə­­rən­­cam­­lar­ öl­­kə­­də­ kənd tə­­sər­­rü­­fa­­tı­­nın ­ənə­­nə­­vi­ sa­­hə­­lə­­rin­­dən olan­ pamb­­ıqç­­ıl­­ığ­­ın,­ tüt­­ünç­­ül­­üy­­ü nin­­ki­­şa­­fı, ­bu­ sa­­hə­­lə­­rin­ po­­ten­­sial ­im­kan­­la­­rın­­dan ­sə­­mə­­rə­­li ­is­­ti­­fa­­də ­edil­mə­­si, pam­­bıq­ və­ tü­­tün ­is­­teh­­sa­­lı ­ilə məş­­ğul­ olan­ əha­­li­­nin­ ma­­ra­­ğı­­nın­ ar­tı­­rıl­­ma­­sı­ və­ so­­sial­ ri­­fa­­hı­­nın­ daha­ da yax­­şı­­laş­­dı­­rıl­­ma­­sı­ üçün­ əl­­ve­­riş­­li ­şə­rait ­ya­­rat­­mış­­dır.

Öl­­kə­­də­ fəaliy­­yət­ gös­­tə­­rən­ sa­­hib­kar­­la­­rın ­əha­­tə ­dairə­­si­­nin­ və ­is­­teh­sal­ im­­kan­­la­­rı­­nın­ art­­ma­­sı­ on­­la­­ra döv­­lət­ dəs­­tə­­yi­ və­ döv­­lət­ təş­­vi­­qi me­­xa­­nizm­­lə­­ri­­nin­ tək­­mil­­ləş­­di­­ril­­mə­si­­ni,­ Azər­­bay­­can­ mal­­la­­rı­­nın­ bey­nəl­­xalq­ sə­­viy­­yə­­də­ təb­­li­­ği­ üçün­ ye­­ni im­­kan­­la­­rın­ ya­­ra­­dıl­­ma­­sı­­nı­ və ­tət­­bi­qi­­ni­ zə­­ru­­ri­ edir. Sa­­hib­­kar­­lıq ­sa­­hə­­sin­­də ­son ­il­­lər­də­ nail­ olun­­muş­ sü­­rət­­li­ in­­ki­­şa­­fın da­­vam­­lı­­lı­­ğı­­nı­ tə­­min­ et­­mək,­ yer­­li mal­­la­­rın ­ənə­­nə­­vi ­və ­ye­­ni­ ba­­zar­­la­­ra çı­­xa­­rıl­­ma­­sı­ im­­kan­­la­­rı­­nı­ ar­­tır­­maq, bey­­nəl­­xalq ­ba­­za­­ra ­in­­teq­­ra­­si­­ya ­pro­se­­si­­ni­ sü­­rət­­lən­­dir­­mək­ və ­bu­ sa­­hə­də­ əl­­ve­­riş­­li­ şə­­raiti­ da­­ha ­da­ ge­­niş­lən­­dir­­mək ­məq­­sə­­di­­lə­ res­­pub­­li­­ka­­da is­­teh­­sal­ olu­­nan­ mal­­la­­rın va­­hid­ mə­lu­­mat­ ba­­za­­sı­ ya­­ra­­dıl­­mış­­dır. Na­­zir­­lər­ Ka­­bi­­ne­­ti­ tə­­rə­­fin­­dən Azər­­bay­­ca­­na ­id­­xal­ edi­­lən ­to­­yuq əti məh­­sul­­la­­rı,­ so­­ğan, ­xi­­yar,­ qoz,­ fın­dıq,­ üzüm,­ al­­ma,­ ar­­mud,­ hey­­va, xur­­ma,­ mey­­və ­şi­­rə­­lə­­ri,­ spirt­­li ­iç­­ki­lər ­üçün­ ye­­ni­ və ­yük­­sək ­göm­­rük id­­xal­ rü­­sum­­la­­rı­ müəy­­yən­­ləş­­di­­ri­­lib. Be­­lə­ rü­­sum­­la­­rın­ müəy­­yən­­ləş­­di­­ril­mə­­sin­­də­ məq­­səd­ da­­xi­­li­ ba­­za­­rın­ sti­mul­­laş­­dı­­rıl­­ma­­sı,­ mil­­li­ is­­teh­­sa­­lın dəs­t­ək­­lən­­mə­­si­­dir.­ Be­­lə­ki,­ adı­ çə­­ki­lən­ məh­­sul­­la­­rın­ yer­­li ­is­­teh­­sa­­lı­ da­­xi­li­ ba­­za­­rı­ tam­ tə­­min­ et­­di­­yin­­dən yük­­sək ­id­­xal­ rü­­sum­­la­­rı ­xa­­ri­­ci­ mal­lar­ qar­­şı­­sın­­da­ mil­­li­ is­­teh­­sal­­çı­­la­­ra rəq­­ab­­ət­ üst­­ünl­­ükl­­ər­­i­ verm­­iş­ ola­caq.­

Ümid ­edi­­rik ­ki, ­gö­­rül­­müş ­təd­bir­­lə­­rin­ zən­­cir­­va­­ri­ reak­­si­­ya­­sı­ nə­­ti­cə­­sin­­də­ öl­­kə­­miz­­də ­rə­­qa­­bət­qa­­bi­­liy­yət­­li­ məh­­sul­­la­­rın­ is­­teh­­sa­­lı­ yük­­sə­­lə­cək,­ da­­xi­­li­ ba­­za­­rın­ tə­­lə­­ba­­tı ­yer­­li ­is­teh­­sal ­he­­sa­­bı­­na­ ödə­n­i­­lə­­cək­­dir. Ha­­zır­­da­ Azər­­bay­­can­­da­ dün­­yaba­­za­­rı­­na­ çı­­xa­­rı­­la­­caq­ xey­­li­ say­­da məh­­sul­ var­ və ­on­­la­­rı­ bren­­də­ çe­­vi­rə­­rək­ öl­­kə­­dən ­xa­­ri­­cə ­ix­­rac ­et­­mək üçün ­sa­­də­­cə ­təc­­rü­­bə­­li­ mar­­ke­­to­­loq­la­­ra ­eh­­ti­­yac ­var­­dır.­ Hə­­min­ mü­­tə­xəs­­sis­­lər­ xa­­ri­­ci­ ba­­zar­­la­­rı­ öy­­rən­­mə­li,­ mar­­ke­­tinq ­təd­­qi­­qat­­la­­rı ­apar­­ma­lı­­dır­­lar.­ Məhz ­bun­­dan­ son­­ra­ Azər­bay­­can ­se­­çil­­miş­ məh­­sul­­la­­rı­­nı­ xa­­ri­­ci ba­­zar­­la­­ra­ çı­­xa­­ra­­raq­ ix­­rac­ po­­ten­sialı­­nı­ ge­­niş­­lən­­di­­rə­bi­­lər.­ Po­­mi­­dor, kar­­tof, ­elə­­cə ­də­ kon­­serv­­ləş­­di­­ril­­miş Azər­­bay­­can ­məh­­sul­­la­­rı­dün­­ya­ ba­za­­rın­­da ­ki­­fa­­yət­ qə­­dər ­alı­­cı ­tu­­tu­­mu­na­ ma­­lik­­dir.­ Azər­­bay­­can­ba­­lı, ­mü­rəb­­bə­­si,­ mey­­və­və­ tə­­rə­­və­­zi­ dün­­ya ba­­za­­rı­­na­ brend­ məh­­sul­ ki­­mi­ çı­­xa­­rı­la­ bi­­lər.

Həl­­ə­ SSR­­İ­ dövr­­ünd­­ə­ Azərb­­ay­can­­da­ ha­­zır­­la­­nan­ kon­­serv­ məh­­sul­la­­rı­ Ru­­si­­ya­­da ­al­­ter­­na­­tiv­­siz ­məh­­sul­lar­ sa­­yı­­lır­­dı.­ Vax­­ti­­lə­ Or­­du­­bad,­ Xaç­maz ­kon­­serv ­za­­vod­­la­­rın­­da ­qab­­laş­dı­­rı­­lan­ məh­­sul­­lar ­de­­mək­olar ­ki,­ əsl brend­idi.­ Azər­­bay­­can ­şə­­rab­­la­­rı ­it­­ti­faq­ miq­­ya­­sın­­da­ta­­nı­­nır­­dı. Dü­­şü­­nü­­rəm­ ki,­ bir­ ne­­çə­ ye­­ni məh­­su­­lu­ “Ma­­de­ in­ Azer­­baijan” bren­­di­ ilə ­xa­­ri­­ci­ ba­­zar­­la­­ra ­çı­­xar­­maq olar. ­Ey­­n i­za­­man­­da, ­tək­­cə­ kənd ­tə­sər­­rü­­fa­­tı­ de­­yil,­ yün­­gül­sə­­na­­ye ­məh­sul­­la­­rı ­da ­brend­­lə­­şə ­bi­­lər.­ Biz­ xa­­ri­­ci ba­­zar­­lar­­da ­təb­­li­­ğat ­apa­­ra­­raq ­in­­san­la­­rı­ Azər­­bay­­ca­­nın ­brend­ sek­­tor­­la­­rı­na­ cəlb ­edə ­bi­­lə­­rik.

Dün­­ya ­iq­­ti­­sa­­diy­­ya­­tın­­da ­baş­ ve­rən ­ha­­di­­sə­­lər­də ­sü­­but ­edir ­ki, döv­lət ­tən­­zim­­lən­­mə­­si ­ol­­ma­­dan ­bir ­çox prob­­lem­­lə­­rin ­həl­­li ­çox ­çə­­tin­­dir.­ Bü­tün ­yu­­xa­­rı­­da ­qeyd­ olu­­nan­­lar ­onu da ­de­­mə­­yə ­əsas­ ve­­rir ­ki,­ döv­­lə­­tin ya­­ran­­mış­ ta­­mam­ ye­­ni ­si­­tuasi­­ya ­ilə bağ­­lı­ sə­­mə­­rə­­li,­ iq­­ti­­sa­­di­ üsul­­la­­rı, me­­tod­­la­­rı­ var­­dır.­ Azər­­bay­­can­­da hə­­lə ­ya­­xın ­illərdə iq­­ti­­sa­­diy­­ya­­tın­ st­ruk­­tu­­ru­­nun­də­­yiş­­mə­­si,­ di­­ver­­si­­fi­­ka­si­­ya­ edil­­mə­­si­ ilə­ əla­­qə­­dar­ ola­­raq iri­­miq­­yas­­lı­ təd­­bir­­lər­ hə­­ya­­ta ­ke­­çi­­ri­lə­­cək­­dir./Milli Məclis Analitik informasiya jurnalı/

Mahir ABBASZADƏ,
Millət vəkili
Tarix: 2-11-2016, 08:35
Baxış: 11247Digər xəbərlər
   • : Qonaq
   • ICQ:
   • : --
   • :
   • : 0
   • : 0
   ^
   Приветствую.

   Расскажу полезную информацию про как успешно пройти собеседование на работу. Метод Anti-HR. 10 советов о том как вести себя на собеседовании. кзот опоздание на работу статья бизнес идеи для малого бизнеса, каким бизнесом заняться 2017.
   • : Qonaq
   • ICQ:
   • : --
   • :
   • : 0
   • : 0
   ^
   Люди кто хочет играть в современные игры на высоких настройках с динамичными теняими
   даже на самых слабых ПК или ноутах. Без лагов и фризов (Но нужен более менее нормальный интернет).
   Читайте статья по настройке компа здесь.
   Видео по установке и настройке смотрите тут.
   Играю уже пол года на ведре 2005 г. Буду рад кому помог разорить буржуев игровой индустрии!!!
   • : Qonaq
   • ICQ:
   • : --
   • :
   • : 0
   • : 0
   ^
   Если хотите узнать как заработать в интернете на фрилансе без вложений новичку, то переходите на сайт ТУТ и дерзайте. Удачных заработков!!!
   TAM XƏBƏR
   Bütün
   Xəbərlər
   Araşdırma
   Foto
   Facebook
   Foto

   Erməni baş prokuror Azərbaycan torpaqlarında

   Son xəbərlər
   Sorğu